ИЗПРАТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ


ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В:

СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ 2014-2020“

От месец октомври 2016 година, Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ започна изпълнение на проект „Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион“ (“Joint integrated policy for low-carbon economy in cross-border region”) с референтен №CB006.1.11.165 и договор за субсидия № РД-02-29-215/17.10.2016 по първа покана на Програма за трансгранично сътрудничество „България – Македония 2014-2020“, съфинансиран по Инструмент за предприсъединителна помощ CCI No. 2014TC16ISCB006.  Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ се явява партньор по проекта, докато водеща е Асоциация „Център за медицински билки и плодове Амброзия” от гр. Пехчево, Република Македония.

Проектът е със срок на изпълнение 15 месеца (18.10.2016 – 17.01.2018) с обща стойност  105 667,84 евро, от които 89 817,66 евро от фондовете на ИПА. 

В рамките на проекта ще се проведат изследвания за определяне на въглеродните емисии, вредните газове и наблюдение на качеството на атмосферния въздух в девет общини в трансграничния регион, като в Област Благоевград това са общините: Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни и Сандански.

Резултатите от изследванията ще бъдат включени в съвместен доклад в подкрепа на преминаването на икономиката от интензивно основана на въглеродна енергия към намаляване на интензитета и преход към устойчиво развитие на региона.

В проекта ще бъдат ангажирани както представители на местните власти, така и на бизнес средите и неправителствени организации в областта на опазване на околната среда.

2016-11-14


към всички "Актуални новини"

към всички "Нови технологии и иновации"

submit to reddit Delicious Bookmark this on Delicious