ИЗПРАТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ


ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В:

Добре Дошли!

Основната визия на Клъстер ВЕИ:

е да бъде ключов фактор за пълноценното използване на възобновяемите енергийни ресурси на регионално и национално ниво и постигане на устойчиво социално икономическо развитие на регионите чрез ефективното взаимодействие и сътрудничество между предприятия в сферата на ВЕИ, образователни и неправителствени организации и институции, регионални и централни власти.

Клъстер ВЕИ осъществява своята дейност за насърчаване използването на възобновяеми и алтернативни енергийни източници и биогорива.

За постигане на своите основни цели, осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местно самоуправление и местна администрация, както и с представители на бизнеса и неправителствените организации.

Членове на Клъстера са основно производители на енергия от възобновяеми източници (предимно ВЕЦ, инсталации за производство на енергия от слънце и вятър (ФЕЦ и ВтЕЦ)), доставчици на машини и оборудване в енергийния сектор, строително-инвестиционни компании в сферата на ВЕИ, бизнес подпомагащи организации в областта на ВЕИ и др.

Сред основните цели на Клъстера са:

 • Реализиране на взаимодействие между фирми, неправителствени организации и научни звена за подпомагане на производственото и технологичното развитие на МСП в сферата на ВЕИ, разкриване на нови работни места и подпомагане на социалното икономическо развитие на регионите;
 • Подкрепяне на предприемаческата инициатива за създаване и прилагане на нови продукти и технологии в областта на ВЕИ;
 • Повишаване квалификацията и преквалификация на специалистите, служителите и мениджърите, работещи във фирмите – участници в Клъстера;
 • Сътрудничество на фирмите по въпроси на маркетинга, технологиите, информационното обслужване и рекламата, които са от общ интерес за всички членове на Клъстера;
 • Информационно подпомагане и съдействие на фирмите от клъстера за участие в съвместни програми и проекти съобразно изискванията на националните и европейски оперативни програми и фондове;
 • Организация на кооперирането и сътрудничеството между фирмите от Клъстера;
 • Реализиране на международно сътрудничество със сродни организации;
 • Обединяване усилията на фирмите-производителки на енергия от ВЕИ за сключване на сделки, с цел продажба на енергия по свободно договорени цени съгласно законодателство на Република България;
 • Да подпомага разработването на иновативни продукти, процеси и технологии в сектора ВЕИ;

Проект К-02-17/09.01.2013 "Повишаване конкурентоспособността и насърчаване устойчивото развитие на Клъстер ВЕИ"

Основната цел на проекта е да повиши конкурентоспособността и да постигне устойчивост в развитието на фирмите от КВЕИ посредством насърчаване на взаимодействието между тях и прилагане на клъстерния подход, както и увеличаване на ефективността на производството и пазарното представяне на предприятията използвайки предимствата на клъстерите и бизнес мрежите.

Основни дейности:

 • Създаване на маркетингови материали за популяризиране на КВЕИ;
 • Създаване на уеб портал и онлайн платформа за популяризиране на ВЕИ, онлайн борса и магазин за продукти и услуги в сферата на енергетиката;
 • Създаване и функциониране на ИСОИ база данни за обмен на информация и координиране на общи клъстерни дейности;
 • Разработване на обща стратегия и политика за развитие на КВЕИ;
 • Провеждане на обширна информационна кампания за популяризиране енергията от ВЕИ и зелените практики, и тяхната роля в местното развитие;
 • Участие на международни изложения, реализиране на бизнес контакти и обмяна на опит с представители на местни, регионални и национални власти, неправителствени и браншови организации, и водещи европейски клъстери.

Цели и очаквани резултати:

 • Популяризиране дейността на Клъстера и неговите членове, и насърчаване взаимодействието помежду им;
 • Повишаване на конкурентоспособността на фирмите от Клъстер ВЕИ;
 • Привличане на нови членове в Клъстера;
 • Засилване участието му в международни проекти и програми;
 • Реализиране на партньорства с регионални и местни власти и др.
 

Електронен каталог на фирми

Фирмения каталог представлява електронна база данни за търсене по предварително избран критерии.

Още ...

Интерактивна карта на реализираните проекти

Интерактивна онлайн карта на реализираните инвестиционни проекти от членовете на КВЕИ и партньори на организацията.

Още ...

on-line каталог и магазин за продукти и услуги

Обширен онлайн каталог и магазин за продукти, цялостни решения и услуги в сферата на ЕЕ и ВЕИ.

Още ...